851x400 tm %28full%29

Strategic Talent Management for Organizational Excellence

Strategic Talent Management
for Organizational Excellence

การบริหารคนเก่งเชิงกลยุทธ์ คัดสรรคนให้เหมาะกับงาน
พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นำมาซึ่งผลสำเร็จเชิงธุรกิจในระยะยาว

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา รวมถึงความหลากหลายต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อเป้าหมายสูงขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ปัจจุบันพบว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมีบุคลากรที่เรียกว่า คนเก่ง (Talent)” เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กรไปถึงเป้าหมายที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาทักษะขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นั้นจะสัมพันธ์กับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่า และถือว่าเป็นกุญแจหลักที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

คนเก่งในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ทิศทาง  ความคิดความเชื่อ การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนในการบริหาร Talent ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร การสร้างคนเก่งและสร้างระบบการบริหารคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นโครงการใหญ่หรือใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ไม่ว่าองค์กรขนาดใดก็สามารถเริ่มสร้างผลสำเร็จเชิงธุรกิจขององค์กรในระยะยาวได้ โดยเริ่มจากความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่องของการบริหาร Talent


ประโยชน์ที่จะได้รับ

    1.     หัวหน้างานได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหาร Talent

    2.     นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

    3.     พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร Talent ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

    4.     นำวิธีบริหาร Talent มาปรับใช้กับการบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

    5.     แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ


เนื้อหาการอบรม

 • การบริหารคนเก่งกับการพัฒนาขีดความสามารถองค์กร

            ·      Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 2016

            ·       Human Resources Management Systems vs Talent Management Systems

            ·       เชื่อมโยง Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business

            ·       วัฒนธรรมองค์กรกับการบริหาร Talent

 • วิธีการและการกำหนดกลยุทธ์บริหาร Talent ให้ตอบโจทย์องค์กร

            ·       ปัจจัยหลักที่มีความสำคัญต่อการบริหาร Talent ในองค์กร

            ·       แนวการสร้างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กร (Road Map)

            ·       ต่อยอดแผนกลยุทธ์การบริหาร Talent กับแผนงานกลยุทธ์หลักในสายงาน

            ·       ออกแบบทักษะความสามารถของTalent ที่องค์กรคาดหวัง (ตัวอย่างจากกรณีศึกษา)

            ·       รูปแบบเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้บริหาร Talent

            ·       แนวทางการสร้างแผนพัฒนา Talent ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ·       การบริหาร Talent กับการบริหารผลงานและการพัฒนาภาวะผู้นำ

            ·       ประเด็นที่ต้องพิจารณาและแนวทางแก้ไข

            ·       ความสำคัญของการพัฒนาสายอาชีพ กับการบริหาร Talent

 • การควบคุมเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Result and Controlling)

            ·       รูปแบบการประเมินผลลัพธ์

            ·       การติดตามผลและเสริมแรง

            ·       ความสำเร็จและความล้มเหลวของการบริหาร Talent

            ·       ตัวอย่างเครื่องมือที่น่าสนใจ

            ·       กรณีศึกษาที่น่าสนใจ (องค์กรชั้นนำและงานวิจัย)


รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย อภิปราย
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้บริหาร ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ


ประวัติวิทยากร


ดร.ชาคริต ประเสริฐช่วง

การศึกษา

          • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration: Executive Programs)
          • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Business Management – Strategic)

          ประสบการณ์การทำงาน

          ผ่านประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำที่หลากหลายในระดับตำแหน่งผู้จัดการ ถึง กรรมการผู้จัดการ อาทิเช่น ธุรกิจระบบสารสนเทศ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสื่อสาร และธุรกิจประกันชีวิต ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์การบริหารธุรกิจให้กับคณะบริหารหลากหลายองค์กรชั้นนำ ทั้งในด้าน HRM, HRD และ OD อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษให้ทั้งภาครัฐและเอกชน  


          สรุปรายละเอียดของการอบรม

          วันเวลา :    23-24 สิงหาคม 2016 09.00-17.00 น.

           สถานที่ :     Network Training Center, บางรัก กรุงเทพ

           ค่าใช้จ่าย :   15,000 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ

                           Certificate of Completion ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

                           พิเศษ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 5 สิงหาคม 2016 ลดทันที 25%

                           เหลือเพียงที่นั่งละ 11,250* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส NTC508 "  

                           (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)


           วิธีการชำระเงิน

           สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
           ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

           Network Training Center Co., Ltd. | คุณมยุรกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 12 

           E-mail sales@trainingcenter.co.th

           View Tickets
           Date
           23 Aug 2016 09:00 - 24 Aug 2016 17:00
           Add to Calendar
           Location
           Network Training Center (NTC) เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
           View Map

           Organized by

           Pp
           Network Training Center
           Visit Website
           Want to know more about this event?
           Contact the Organizer

           Tickets

           No Tickets Available


           Want to know more about this event?

           Please contact the organizer for more information.
           Pp

           Network Training Center

           Call

           02-6347993-4 # 12

           Facebook

           facebook.com/ntcfanclub/

           Line

           @NTC-LINE

           E-mail

           sales@trainingcenter.co.th

           Twitter

           @@follow_ntc

           Having trouble purchasing ticket? View Help Center