Education

Design Thinking: Zero to One

183861d4e6fcd523895a69581deffcdad8d6a5a1
Design Thinking: Zero to One
ในยุคที่มี Technology ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจต้องเริ่มปรับตัวเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป

บ่อยครั้งที่เวลาพยายามคิดจะทำสิ่งใหม่ๆ เรามักจะลืมทำความเข้าใจว่าลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือไม่ 
ซึ่งสุดท้ายอาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเสียทั้งเงินและเวลา ที่ทำของใหม่ๆ ออกมา...สุดท้ายก็อาจจะไม่ตอบโจทย์

หลังจากสอน Class ผู้ใช้งานมาหลายครั้งแล้ว วันนี้พวกเรา PONDD (Digital Product Owner) & ITT (Experience Designer) เลยอยากกลับมาสอนขั้นพื้นฐาน ใน Class

"Design Thinking Zero to One" workshop

สำหรับ Workshop นี้จะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการออกแบบโดยใช้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-centered design) โดยเริ่มจากทำความเข้าใจลูกค้าของเราก่อนว่า ปัญหา (Pain point) อยู่ที่ตรงไหน ก่อนที่จะมองหาไอเดียใหม่ๆ แล้วทำเป็นของต้นแบบ เพื่อไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
- ผู้เริ่มต้นศึกษากระบวนการออกแบบของ Design Thinking
- คนที่เคยได้คำว่า Design Thinking แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร

Course Detail
ถอดหลักสูตร “The Wallet project” จาก Stanford’s d.school โดยเน้นทำความเข้าใจกระบวนการ Design Thinking ผ่านการทำกิจกรรม Workshop ใน 5 ขั้นตอน
- Empathize
- Define
- Ideate
- Prototype
- Test

ปฏิบัติ (70%) : ทฤษฎี (30%)

Tickets

No Tickets Available

99fe5e5c75d2a467c4bb1a1a969cd2abd6181b65
Organized by
GuCode