Education

EDU Craft 2019 การศึกษาทำมือ 6 การศึกษาทำกิน

D53d37c7296be3b2bc78311bec4c0abc573cfa83
EDU Craft 2019 การศึกษาทำมือ 6 การศึกษาทำกิน
EDU Craft 2019 : การศึกษาทำมือ 6 การศึกษาทำกิน
วัน อาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562
เวลา 10.00 - 20.00 น. 
ณ พิพิธบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ตลาดนัดการศึกษาทางเลือก  พบงานโชว์เคส และเวทีปล่อยของ จากหน่วยงานภาคีการศึกษาทางเลือก จากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ขบวนการการศึกษาทางเลือกเกิดความเข้มแข็ง และร่วมสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกให้กับประชาชน 
ภายในงาน พบกับ
1. Public Forum หรือเวทีสาธารณะ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยเรื่อง ทิศทางของการศึกษาทางเลือก
2. นิทรรศการจากเครื่อข่ายการศึกษาทางเลือก
3. ตลาดนัดสินค้าทำมือ จากภาคีการศึกษาทางเลือก
4. กิจกรรม Workshop จากหน่วยงานความร่วมมือ

6 รูปแบบ เครือข่ายการศึกษาทางเลือก

1.โรงเรียนทางเลือก 
• โรงเรียนวัดประสิทธาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
• โรงเรียนบ้านฮ่องทราย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
• โรงเรียนปัญโญทัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ

2. HomeSchool 
• เครือข่ายบ้านเรียน กทม. นนทบุรี และนครปฐม

3. ศูนย์การเรียน 
• ศูนย์การเรียนห้วยพ่าน จ.น่าน
• ศูนย์การเรียนศรีสุวรรณ สะเน่พ่อง จ.กาญจนบุรี
• ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

4. แหล่งเรียนรู้ 
• โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จ.เชียงราย
• โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่
• กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี (กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน, มโนราห์เวียงสระ ฯลฯ)

5. มหาวิทยาลัยทางเลือก
• โพธิวิชชาลัย อ.แม่สอด จ.ตาก

6. นวัตกรรมและสื่อทางเลือก
• สื่อเถื่อน จ.สงขลา

กำหนดการ

09.00-10.00  ลงทะเบียน 
10.00-11.00   - เปิดประเด็น ที่มา ความคาดหวัง 
   - Panel Speakers 
   - ศ.สุริชัย หวันแก้ว : SDGs
   - ทิชา ณ นคร : Out of school
   - สกว. : องค์กรสนับสนุนการศึกษา
11.00-12.30   - เปิดตลาดนัด เปิดพื้นที่เรียนรู้ 6 รูปแบบ (โซน) (นำเสนอนวตกรรมการศึกษาทำมือ) 
   ณ สนามหญ้า และบริเวณด้านหน้าห้องสมุดพิพิธบางลาพู (เปิดตลอดงาน) 
12.30-13.30   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30-15.30   เวทีสาธารณะ (ผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบาย พรรค สื่อ ภาคี แหล่งทุน ฯลฯ) 
   ณ ลานด้านหน้าทางเข้าห้องสมุด พิพิธบางลำพู
15.30-16.00  แถลงการณ์ ณ เวที บริเวณสนามหญ้า 
16.00-18.30   ลานกิจกรรม การแสดงต่างๆ ของเด็ก เยาวชนการศึกษาทางเลือก และศิลปิน 
   (ตลาดนัดอาหาร 4 ภูมิภาค และสินค้าจากผู้ประกอบการทางสังคม)
18.30-20.00   หนังกลางแปลง EduCraft x Doc Club

องค์กรภาคีความร่วมมือ
 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 
 เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 4 ภาค
 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พิพิธบางลำพู

สนับสนุนโดย
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

จัดโดย
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย(สกล.)

สอบถามเพิ่มเติม
- อินทิรา วิทยสมบูรณ์  (ตุ้ม)
086 922 3168
inthira.vit@gmail.com
- จิตเจริญ อัศวศรีพงศ์ธร (จอย)
 0863979882 
jitjareon.a@gmail.com

Tickets

No Tickets Available

1843f925072497a0c65c5d5654f91c30039d6248
Organized by
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย