A01d1eec691f8960dd237701bc052147846b7a94
DGTi Roadshow 2020

            ด้วยนโยบายของรัฐบาลมีหลักการสำคัญและวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมี

ธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะ และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงจัดทำโครงการ DGTi Roadshow 2020 ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ และระดมความคิดจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
09.00 – 09.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
09.05 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน กล่าววิสัยทัศน์
09.20 – 09.30 น. กล่าววิสัยทัศน์
09.30 – 09.45 น. กล่าวแนะนำศูนย์ DGTi
09.45 – 10.00 น. เชิญถ่ายภาพร่วมกัน
10.00 – 10.30 น. เดินชมนิทรรศการ DGTi
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. แจ้งเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ อธิบายภาพรวม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 13.30 น. นำเสนอผลงานจากสมาคมพันธมิตร
13.30 – 17.00 น. กิจกรรมระดมความคิดเห็น “การนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานภาครัฐ”
*************************************************************
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. สรุปผลจากการจัดกิจกรรมวันแรก
09.15 – 10.30 น. นำเสนอผลงาน (Present)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น. สรุป Lesson learned
11.45 - 12.00 น. กล่าวปิดงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
*************************************************************

roadshow, dgti, dga

Tickets

ลงทะเบียนวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
Free
ลงทะเบียนวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
Free
Placeholder
Organized by
Digital Government Development Agency