Education

Workshop for KKU STARTUP : Design thinking

Poster placeholder
Workshop for KKU STARTUP : Design thinking

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking

จัมป์ สเปซ จำกัดได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Mini Workshop ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  Startup Thailand Academy ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจริง นแนวคิดธุรกิจและการตลาดเบื้องต้น เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup)

ในรายวิชา.. " Design Thinking "

การออกแบบผลิตภัณฑ์บนความต้องการของผู้ใช้  โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์จากหลายมุมมองมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ นั่นมาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์

จัดเต็ม แน่นๆ 2 วัน ในวันที่ 26 - 27 มิ.ย 2560

 ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม 

ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน 60

ประกาศผลวันที่ 24 มิถุนายน 60

ณ. จัมป์ สเปซ ชั้น 1 ตึก Msociety fitness ,Metro Condo (ลงทะเบียน 08.30 น.) 


สนใจลงทะเบียนรายวิชาอื่นเพิ่มเติม

Workshop for KKU STARTUP : Design Thinking 

Workshop for KKU STARTUP : Service Design

Workshop for KKU STARTUP : Computer Workshop Mean

Workshop for KKU STARTUP : Machine Leaning

Workshop for KKU STARTUP : Internet of Things 

Tickets

No Tickets Available

F6799bb9587435a047398e50776c9d446f787818
Organized by
JUMP Space